Gdzie nie wstawisz antresoli?

Funkcja antresoli jest ściśle powiązana z typem magazynu, w jakim ma być zbudowana, oraz procesami logistycznymi, które są w nim realizowane. Jej podstawowe zadanie stanowi zwiększenie dostępnej powierzchni składowania, zapewnia tym samym poprawę wykorzystania kubatury obiektu. Nie oznacza to, że może powstać wszędzie.

2018-07-05 10:57:33
Funkcja antresoli jest ściśle powiązana z typem magazynu, w jakim ma być zbudowana, oraz procesami logistycznymi, które są w nim realizowane. Jej podstawowe zadanie stanowi zwiększenie dostępnej powierzchni składowania, zapewnia tym samym poprawę wykorzystania kubatury obiektu. Nie oznacza to, że może powstać wszędzie.   
 
TEKST: Michał Jurczak
 
Antresola zwiększa powierzchnię operacyjną, potrafi zapewnić selektywny dostęp do składowanych jednostek, usprawnić procesy magazynowe, a w szczególności kompletację. Może również ułatwić wydzielenie konkretnych stref w magazynie, pozwalających sprawować lepszą kontrolę nad znajdującymi się w nich ładunkami, a które wymagają takiego nadzoru. Sami gospodarze magazynów nie mają wątpliwości, że zaplanowane „z głową”, ekonomiczne, modułowe rozwiązanie o odpowiednich parametrach technicznych pozwala podwoić, a czasem nawet potroić powierzchnię na cele magazynowe lub produkcyjne. Istotne jest też to, że dodatkowa powierzchnia w hali zabudowana antresolą jest średnio nawet trzykrotnie tańsza niż rozbudowa obiektu.
 
Niezbędne warunki
 
Dzięki szerokiemu wachlarzowi systemów konstrukcyjnych, akcesoriów, rodzajów pokrycia antresole można dostosować do specyficznych wymogów konkretnego użytkownika. Zanim jednak tak się stanie, muszą zostać spełnione warunki bazowe. Oczywiście każda tego rodzaju konstrukcja musi spełniać wymagania prawa budowlanego, przepisów branżowych. Musi też uwzględniać wszystkie, często dość rygorystyczne wytyczne ochrony przeciwpożarowej i wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. 
 
Na antresolach magazynowych praca nie powinna odbywać się w sposób ciągły. Jeżeli decydujemy się na stałe stanowiska pracy dla personelu na antresoli, konieczne jest uwzględnienie zasad BHP w szerszym spektrum, a niekiedy specjalne dostosowanie wyposażenia, co może wymagać projektu budowlanego. 
 
Jednym z problemów związanych z projektowaniem antresoli jest to, że każda instalacja musi być zaopiniowana przez nadzorującego inwestycję strażaka. Istotny jest np. rodzaj wypełnienia podłogi czy klasa ogniowa składowanych produktów. Swoiste zagrożenie stanowić może posadzka. Wiadomo że konstrukcja opiera się na słupach, co obciąża posadzkę punktowo. Standardowo projektuje się posadzki o parametrach, które w pewnych sytuacjach mogą okazać się ograniczeniem (zbyt mała wytrzymałość, by na niej postawić antresole). Warunkiem koniecznym jest zatem zbadanie tej wytrzymałości i w razie potrzeby zagęszczenie słupów (co przekłada się później na funkcjonalność instalacji). 
 
Najczęściej problemy z wytrzymałością posadzki występują przy tzw. pomostach roboczych (rodzaj antresoli wykonany z profili hutniczych). Rozstaw słupów generuje relatywnie duże obciążenia punktowe, przekraczające założenia wytrzymałościowe posadzki. Rozwiązanie stanowić może wykonanie specjalnych wylewek stóp pod słupy antresoli. 
 
Specjaliści podkreślają też, że nośność podłogi w antresoli jest zazwyczaj znacznie niższa niż posadzki betonowej w magazynie, dlatego możliwość obsługi jest ograniczona do wózków ręcznych. Trzeba to mieć na uwadze, przystępując do planowania antresoli.
 
Wprawdzie rodzaj antresoli jest uzależniony od potrzeb klienta, jednak głównym wyznacznikiem jest ładunek. Wyróżnia się konstrukcje na regałach paletowych i półkowych, jak również pomosty robocze. Dostawy antresoli informują, że klienci najczęściej decydują się na antresole półkowe oparte na systemie regałowym lub systemy łączące antresolę półkową z podestem wolnostojącym. Wynika to głównie z korzystnej relacji dodatkowej powierzchni do ceny oraz z modułowej, elastycznej konstrukcji podatnej na zmiany i zachowania ciągłości procesów magazynowych. 
 
Jak się do tego zabrać?
 
Przy projektowaniu i budowie antresoli działanie metodą zosi samosi raczej się nie sprawdzi, sprawę trzeba powierzyć fachowcom. Rozpoczynając prace nad projektowaniem, trzeba przede wszystkim odpowiedzieć na podstawowe pytania: co będzie magazynowane, w jakiej ilości i w jakich jednostkach ładunkowych? Ponadto warto wziąć pod uwagę to, że oprócz typowo magazynowego przeznaczenia uzyskana przestrzeń może pełnić dodatkowe funkcje, np. zamkniętych powierzchni biurowych czy socjalnych. Każdy typ antresoli jest bowiem ściśle powiązany z zadaniem, jakiemu ma służyć. Dostępne są zarówno typowe konstrukcje antresol oraz rozwiązania niestandardowe.
 
Dla odpowiedniego przygotowania projektu antresoli bardzo ważne jest dokładne ustalenie przeznaczenia konstrukcji oraz jej wymiarów, niejednokrotnie wynikających z odrębnych przepisów w zależności od sposobu użytkowania. Projektując tego typu konstrukcję strefy składowania, należy przede wszystkim dokładnie określić, jaki charakter będzie miała antresola, tzn. czy jest to tylko dodatkowa otwarta powierzchnia, czy na tej powierzchni mają być jeszcze ustawione regały. Należy wziąć pod uwagę sposób, w jaki będzie wykonywana praca na antresoli, co wpływa na dobór liczby schodów, a w określonych przypadkach zapewnienie odpowiednich dróg ewakuacyjnych.
 
Jak wygląda metodyka wdrożenia projektu magazynu z wykorzystaniem antresoli? Specjaliści za najistotniejsze kwestie uznają: 
rozstaw słupów podporowych / możliwość stężeń,  zapewnienie stateczności,  obciążenia powierzchni roboczej / naciski na posadzkę, gęstość rusztu wsporczego / pokrycie rusztu ( płyta, krata),  sposób obsługi,  komunikację,  spełnianie wymagań prawa budowlanego, przepisów branżowych, tj. dostosowanie do indywidualnych wymagań.
 
Już na etapie projektowania konieczne jest określenie detali, np. zdecydowanie, czym zostanie pokryta podłoga, np. płytą wiórową (surowa, laminowana), antypoślizgową lub ognioodporną czy kratą pomostową, a także to, w jakie elementy zapewniające bezpieczną i ergonomiczną obsługę zostanie doposażona (schody, barierki, bramki załadowcze, wygrodzenia), bo to one mają m.in. wpływ na obciążenie konstrukcji. Analogicznie jak dla innych konstrukcji, regałów czy maszyn kluczowe są nośność i grubość posadzki oraz możliwość przytwierdzenia za pomocą kotew chemicznych lub rozporowych. 
 
Problemem logistycznym do rozwiązania pozostaje sposób skorelowania antresoli z pozostałą częścią magazynu, czyli np. ustalenie sposobu, w jaki towar trafia na antresolę. Wiąże się to z odpowiednim rozmieszczeniem bramek załadowczych, otworów na systemy transportowe (np. transportery taśmowe). 
 
Wśród kluczowych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy decyzji o projektowaniu antresoli, jest też odpowiedź na pytanie: czy planowana jest jej rozbudowa w przyszłości? Ważne jest, by elementy techniczne antresoli ułatwiały montaż i skracały jego czas oraz umożliwiały – w razie konieczności – dalszą jej rozbudowę. W przypadku tego dostawcy słupy zaopatrywane są w specjalną głowicą, która pozwala na budowę kolejnych modułów i tym samym powiększanie wymiarów pierwotnej inwestycji, jej powierzchni użytkowej. Cała konstrukcja antresoli z profili zimnogiętych ma wiele regularnych otworów (perforacji), które pozwalają na dołożenie belek stropowych lub wykonanie zamiany (np. zwiększenia nośności antresoli z 300 kg/mkw. do 500 kg/mkw.). 
ZNAJDŹ NAS: