Zmiany w procesach logistycznych

Czy systemy klasy WMS (Warehouse Management System) i TMS (Transportation Management System) sprostają rosnącym wymaganiom przedsiębiorstw?

2018-01-29 18:43:10

Czy systemy klasy WMS (Warehouse Management System) i TMS  (Transportation Management System) sprostają rosnącym wymaganiom przedsiębiorstw?

Autor, Karolina Kolińska, SAP WM Consultant, itelligence Sp. z o.o.

Stale zmieniający się rynek, rosnące wymagania klientów, a tym samym zapewnienie jak najwyższego poziomu obsługi klienta, zarówno pośredniego jak i ostatecznego, wymusza na przedsiębiorstwach optymalizację procesów logistycznych, a więc zarówno procesów związanych z transportem jak i magazynowaniem.

Specyfika procesów magazynowych i transportowych powoduje konieczność koncentracji na tych czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu materiałów w całym logistycznym łańcuchu dostaw i bezpośrednio dotyczą efektywności procesów logistycznych. W obserwacjach praktyki gospodarczej oraz badaniach naukowych, dotyczących zarządzania logistyką można znaleźć wiele czynników - procesów i zasobów wpływających na całość procesu magazynowania i transportu. Można zatem stwierdzić, że zarządzanie magazynem i transportem powinno koncentrować się na sposobach poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. 

Zmiany w procesach logistycznych przedsiębiorstw wynikają z wielu czynników. Do najczęściej występujących można zaliczyć:

wprowadzenie dodatkowych usług oferowanych przez firmę, np. realizacja transportu z wykorzystaniem własnego taboru,  wprowadzenie dodatkowych kanałów dystrybucji produktów, np. e-commerce, co wiążę się z większym rozdrobnieniem wysyłek oraz koniecznością sprawnego obsługiwania procesów zwrotów, koncentracja przedsiębiorstwa na wzroście poziomu obsługi klienta, np. w celu zwiększenia udziałów w rynku, wzrost oczekiwań klientów, np. w zakresie terminowości dostaw, stopnia realizacji zamówień, szybkości obsługi. 

Decyzja o wdrożeniu rozbudowanego rozwiązania WMS lub TMS wynika ściśle ze specyfiki procesów występujących w przedsiębiorstwie, ich skomplikowania oraz różnorodności. 

Pierwszym zadaniem jakie należy wykonać, aby ustalić czy niezbędne jest w przedsiębiorstwie zastosowanie specjalistycznego rozwiązania WMS lub TMS jest:

zdefiniowanie obecnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie w zakresie obszarów magazynowania i zarządzania transportem, określenie najważniejszego zakresu funkcjonalności jakie powinien spełniać docelowy system, porównanie funkcjonalności w tzw. tradycyjnym systemie ERP oraz w specjalistycznych i dedykowanych rozwiązaniach.

Najnowsze rozwiązanie SAP S/4HANA posiada dedykowane moduły wspierające zarówno obsługę procesów magazynowych jak i transportowych, tj. SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) oraz SAP Transportation Management (SAP TM). 

Moduł Extended Warehouse Management posiada następujące funkcjonalności, które można podzielić na dwie kategorie:
1.    Podstawowe

Zarządzanie zapasami Procesy związane z przyjęciem produktów Procesy związane z wydaniem produktów Procesy wewnętrzne, tj. przeksięgowania, uzupełnianie zapasów Inwentaryzacja  Raportowanie

2.    Rozszerzone

Optymalizacja przyjęcia produktów, np. dekonsolidacja Optymalizacja wydawania produktów Optymalizacja zarządzania zapasami Zarządzanie placem Kontrola przepływu materiałów Zarządzanie pracą Cross docking

W zakresie monitorowania i raportowania SAP EWM umożliwia wyświetlanie analiz w postaci tabelarycznej (Rys. 1) jak również w postaci graficznej (Rys. 2).

Rys. 1 Monitor Zarządzania Magazynem

Rys. 2 Monitor Zarządzania Magazynem

Zarówno monitorowanie, jak i raportowanie realizowanych procesów, to nie tylko jedne z podstawowych funkcjonalności EWM, ale również kluczowe z punktu widzenia zarządzania magazynem i procesu podejmowania decyzji operacyjnych. Skuteczne monitorowanie danych w czasie rzeczywistym oraz czytelne raportowanie umożliwiają szybką reakcję organizacji procesu magazynowego w odpowiedzi na zmienne oczekiwania klientów w łańcuchu dostaw.

Moduł Transport Management posiada następujące funkcjonalności, które również można podzielić na dwie kategorie:
1.    Podstawowe 

Ręczny wybór pojazdów  Ręczne planowanie transportu Podstawowe planowanie dostaw Zarządzanie towarami niebezpiecznymi Realizacja transportu Podstawy naliczania opłat oraz rozliczanie frachtu

2.    Rozszerzone 

Zarządzanie zleceniami Optymalizacja planowania  Optymalny dobór pojazdów Obsługa frachtu oraz monitoring Analiza kosztów transportu oraz rozliczanie  Rozbudowane analizy i raportowanie

Dodatkowo moduł SAP TM umożliwia wizualizację danego pojazdu oraz rozlokowania poszczególnych asortymentów w pojeździe po wprowadzeniu odpowiednich parametrów), a także kontrolę odpowiedniego rozłożenia produktów w celu zapewnienia dopuszczalnego nacisku na oś pojazdu (Rys.3).

Rys. 3 Wizualizacja pojazdu

Niniejsza funkcjonalność wizualizacji umożliwia efektywne wykorzystanie ładowności środka transportu, ale również ułatwia przestrzenne rozplanowanie rozmieszczenia ładunków, zarówno pod względem kubatury, jak i harmonogramu dostaw do poszczególnych klientów.

System SAP umożliwia dostęp do powyższych funkcjonalności na trzy różne sposoby (Rys.4):

Z wykorzystaniem tradycyjnego SAP Graphical User Interface (SAP GUI),  Z wykorzystaniem SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC), który umożliwia korzystanie z modułów SAP TM oraz SAP EWM za pośrednictwem strony internetowej,  SAP FIORI, który umożliwia realizację wybranych funkcjonalności systemu ERP z wykorzystaniem smartfonów czy tabletów.  

Rys. 4 Możliwe dostępy do funkcjonalności SAP EWM oraz SAP TM

Coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw cieszą się rozwiązania systemowe, umożliwiające zastosowanie technologii mobilnych, dzięki którym dostęp do bieżących danych dotyczących realizowanych procesów logistycznych jest możliwy również ze smartfonu czy tabletu. Dostosowanie interfejsu systemowego do nowych oczekiwań klientów, zwiększa elastyczność dostępu do danych, możliwość ustawicznego monitorowania procesów logistycznych, co bezpośrednio przekłada się również na szybkość podejmowania decyzji operacyjnych.

Analizując potrzeby przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji procesów logistycznych oraz funkcjonalności systemów zarządzania przedsiębiorstwem można stwierdzić, że w coraz większym stopniu odpowiadają one wymaganiom rynku. Dzięki takim rozwiązaniom planowanie zadań jest łatwiejsze, a rozbudowany obszar monitorowania i raportowania pozwala na odpowiednie reagowanie na pojawiające się odchylenia od założonych zakresów. Dodatkową zaletą zintegrowanych rozwiązań jest wspólna baza danych, a tym samym spójność w zakresie danych podstawowych, tj. materiały, klienci, dostawcy, oraz powiązania ze sobą dokumentów. 

Wspomniane w niniejszym artykule rozwiązania, znajdują z powodzeniem zastosowanie w praktyce gospodarczej. Coraz więcej firm koncentruje się na rozwiązaniach umożliwiających dostęp do danych w dogodny dla klienta sposób. Technologie mobilne są dobrym kierunkiem rozwoju informatyzacji procesów logistycznych, które w połączeniu z nową funkcjonalnością systemów dedykowanych do wspomagania procesów logistycznych, zwiększają pozycję konkurencyjną firm na dynamicznie zmieniającym się rynku.

ZNAJDŹ NAS: